centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=33&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 3a Biennal
3a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
29.11.01/20.01.02


Des del novembre de 1997, data en què va tenir lloc la inauguració de la primera edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol i fins arribar a aquesta tercera entrega que ara presentem, el principal objectiu que hem perseguit ha estat oferir una visió selectiva però diversificada del que està succeint en l’àmbit de les arts visuals al nostre país. Les seleccions d’artistes i d’obres per a les tres edicions s’han fet sempre en funció del rigor i la perseverança demostrada per tots ells en el seu treball i, com és ja sabut, amb la intenció d’anar reunint una col·lecció d’art contemporani. La voluntat és no donar-li una gran extensió i mirar de mantenir una acurada precisió per a l’estricta selecció d’obres, perquè tot plegat sigui capaç de dibuixar el panorama artístic que ha caracteritzat l’art català i espanyol en aquest tombant de segle. Si en la primera edició vam reunir deu artistes que ja havien aconseguit un lloc destacat entre les generacions joves, en la segona a més de prosseguir en aquesta línia vam fer també certes apostes per incloure artistes molt joves que ens feien intuir un futur immediat conseqüent i rigorós. Per a aquesta tercera edició calia anar una mica més lluny i, sense oblidar les línies traçades en les dues biennals anteriors, eixamplar les propostes, tant amb la incorporació de noves mirades crítiques, com han estat les de María de Corral i José Miguel G. Cortés, com presentant determinats treballs que, sense oblidar la finalitat bàsica d’aquesta biennal, que és construir una col·lecció d’art contemporani, introduïssin altres aspectes sorgits recentment en l’àmbit de les arts visuals gràcies a la incorporació de les noves eines tecnològiques, que no només s’han convertit en un vehicle de producció artística, sinó també en una via de reconsideració de moltes de les convencions que persisteixen en la creació actual.

El repte de la biennal d’enguany l’hem fixat en el fet de tractar de compaginar i fer dialogar tota mena de llenguatges artístics, des dels aparentment més convencionals fins al que s’està fent en l’àmbit del net-art, perquè és així com es debat i es configura el moment actual. Voldríem que la biennal servís en aquesta ocasió com a plataforma per llançar preguntes a l’entorn de les relacions entre l’art i els media, que potser més endavant podran trobar respostes coherents. Amb aquesta decisió, la Biennal d’Art Leandre Cristòfol intenta no perdre de vista aquella premissa inicial que guià les seves primeres passes: el fet de moure’s entre la seguretat que donen trajectòries artístiques joves però ja ben consolidades i el repte que suposa intentar copsar allò que ens preocupa ara mateix, tot assumint el compromís amb el present i alhora sent conscients del risc que comporta posicionar-se sense la perspectiva selectiva que dóna el pas del temps. La intenció és que en cada nova edició la Biennal d’Art Leandre Cristòfol plantegi reptes cada cop renovats i que sigui una nova aposta per a tothom: per als artistes participants, per als visitants de les diferents mostres i també per a tots aquells que tenim a les nostres mans la seva orientació i les fites a assolir.


Glòria Picazo


Llistat de participants:
Txomin Badiola / Juan Pablo Ballester / NBF / Javier Codesal / Alicia Framis / Àlex Francés / Daniel García Andújar / Rogelio López Cuenca / Felicidad Moreno
angles castellano