centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=34&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 4a Biennal
4a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
20.02.04/18.04.04


La voluntat d’anar configurant una important col·lecció d’art contemporani a partir d’una reduïda selecció de joves artistes i d’una acurada tria d’obres, ha estat l’eix vertebrador a l’entorn del qual han girat les quatre edicions de la Biennal d’art Leandre Cristòfol. Al llarg dels sis anys transcorreguts des de la primera edició el 1997, els reptes per reunir una col·lecció s’han anat succeint al mateix ritme que la creació ha anat evolucionant i ha cercat no només nous llenguatges artístics, sinó també noves pautes d’exhibició i nous sistemes de difusió.

Aquesta situació tan canviant fa que els paràmetres establerts per formar una col·lecció hagin de ser revisats, fins i tot dins d’un espai temporal relativament curt, com són els dos anys que transcorren entre una edició i la següent. Conscients d’aquesta realitat, la quarta edició de la Biennal ha establert diverses Unies d’actuació: d’una banda s’ha girat enrere per revisar la primera edició de la Biennal i, en conseqüència, convidar de nou a dos artistes que estigueren presents en aquella edició (és el cas de Jordi Colomer i Mabel Palacín).

De l’altra, han apuntat cap al futur arriscant-se amb la selecció d’artistes emergents, alhora que paral·lelament s’optava per apostar per aquells artistes el treball dels quals se situa en la confluència de les arts visuals amb diferents disciplines (és el cas de La Ribot i la dansa, i de Martí Guixé i el disseny). Opció, aquesta darrera, que posarà de manifest netament la situació híbrida i de mestissatge entre disciplines que es produeix en la creació actual.

Un altre aspecte que pot apreciar-se en l’edició d’enguany és el retorn creixent de la pràctica del dibuix com una disciplina tradicional que pot continuar tenint una absoluta vigència, quan les narracions i els discursos s’actualitzen i els formats i l’ocupació d’espais s’adeqüen a noves problemàtiques espacials. Així mateix, i atès que enguany la Biennal s’inscriu en el funcionament habitual del Centre d’Art la Panera, hem considerat oportú que serveixi també per alimentar els serveis que el centre pot oferir al públic. En aquest sentit, la secció de vídeo amb la presentació de sis treballs en monocanal (comissariada per Neus Miró), permetrà algunes adquisicions que seran la base de la futura videoteca del Centre de Documentació de la Panera.

Finalment, els espais de creació no passen estrictament pel marc de l’exposició. La història de l’art del segle XX ens ha demostrat en nombroses ocasions que les revistes i publicacions, tot i ser sovint considerades com a material secundari, han estat l’embrió de moltes propostes creatives o bé s’han configurat com a plataformes amb una forta identitat que han fet possible que no només la publicació sinó també les accions sorgides al seu entorn conformessin una proposta creativa, potser de caràcter transitori, però sovint d’importància cabdal quan la història de l’art es dedica a revisar els seus projectes i la seva incidència. Els quatre projectes seleccionats (ESETÉ, La Más Bella, Cru i Take Away) ofereixen una panoràmica del que succeeix a l’Estat espanyol en aquest sentit.


GlòriaPicazoListat de participants:
Lara Almárcegui / Jordi Bernadó / Cabello/Carceller / Jordi Colomer / Patrícia Dauder / Martí Guixé / Mabel Palacín / La Ribot / Abi Lazkoz / Francisco Ruiz de Infante

Vídeo en monocanal:
Iñaqui Álvarez / Conce Codina / Valeriano López / Jordi Moragues / Pedro Ortuño / Mireia Sallarés

Revistes i publicacions:
Cru / ESETÉ / La Más Bella / Take Away
angles castellano