Exposició 07


05/2015 — Etcètera
Anna Roigé, responsable del Centre de Documentació de la Panera, Lleida.EXP #7
from la panera on–line on Vimeo.


Com deia Umberto Eco en el seu llibre El vertigen de les llistes, publicat el 2009, «la llista es troba en l’origen de la cultura. És part de la història de l’art i de la literatura. Per a què volem la cultura? Per fer més comprensible l’infinit. També es vol crear un ordre, no sempre, però sovint. I com ens enfrontem, com a éssers humans, a allò infinit?, com es pot intentar comprendre l’incomprensible? A través de les llistes, a través de catàlegs, a través de col·leccions als museus i a través d’enciclopèdies i diccionaris».


A partir dels fons del Centre de Documentació de la Panera hem fet una selecció de publicacions que contenen llistes, enumeracions de coses, d’idees, de quantitats, d’accions…; totes elles, confeccionades pels seus creadors amb propòsits diversos, però molt determinats.


L’ésser humà sempre ha tingut la necessitat de confeccionar llistes, de classificar, en certa manera potser per posar ordre al caos. En realitat, és una conseqüència de l’obsessió de l’home per tenir-ho tot sota control. Les llistes resultants ens reflecteixen l’ànsia de l’home per ordenar un món desordenat i caòtic. Un desig que és intrínsec a la pròpia naturalesa humana, i que troba en la sistematització i en la classificació un petit refugi temporal davant del caos que l’envolta.


Podríem dir que classificar i ordenar són estratègies que utilitza l’ésser humà per comprendre la complexitat de la realitat i, al mateix temps, atorgar-li certa aparença més lògica.


Hi ha llistes pràctiques del nostre entorn quotidià, com la llista de la compra, la llista de convidats, el catàleg d’una biblioteca, un testament…; però també hi ha llistes poètiques, en què el que s’anomena no ha d’existir necessàriament, com una llista de criatures mítiques, d’éssers fantàstics, o una llista de superpoders. Tanmateix, el que passa és que de vegades les llistes pràctiques es poden llegir com a poètiques, i en realitat el que les distingeix potser és només la intenció amb la qual les contemplem.


Amb freqüència es pensa en les llistes com una cosa avorrida, però qui no ha sucumbit algun cop a l’encant d’una llista?


Continguts:


Ignasi Aballí
Listados, 2011
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
22 x 30 cm


Caterina Almirall, Miquel Garcia i Antonia del Rio
Los Rechazados, 2014
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
17 x 23 cm


Iñaki Álvarez
Trucs que surten malament, 2007
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
15 × 21 cm


Erick Beltrán
Nothing but the truth, 2003
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
29.5 × 41.5 cm


Dora Garcia
100 obras de arte imposibles, 2003
Pòster
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
100 x 70 cm


Ana García-Pineda
Máquinas y maquinaciones, 2008
Llibre
Impressió offset sobre paper (4 + 4)
15 × 21 cm


Daniel Jacoby
Traducción recursiva de titulares, 2008
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
15 x 21 cm


On Kawara
247 mois/247 jours, 1993
Llibre-objecte
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
30,8 x 23,7 x 9 cm


Miguel Noguera
Mejor que vivir, 2014
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
17 × 21 cm


Javier Peñafiel i Àlex Gifreu
Violencia sostenible, 2003
Pòster
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
41 × 60 cm


Manuel Saiz
101 excusas. Cómo se legitima el arte, 2009
Llibre
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
10,5 × 15 cm


Tornar a l'index d'exposicions
Exposición 07


05/2015 — Etcétera
Anna Roigé, responsable del Centro de Documentación de la Panera, Lerida.EXP #7
from la panera on–line on Vimeo.


Como decía Umberto Eco en su libro El vértigo de las listas, publicado en 2009, «la lista está en el origen de la cultura. Es parte de la historia del arte y de la literatura. ¿Para qué queremos la cultura? Para hacer más comprensible el infinito. También se quiere crear un orden, no siempre, pero a menudo. ¿Y cómo, en tanto seres humanos, nos enfrentamos a lo infinito?, ¿cómo se puede intentar comprender lo incomprensible? A través de las listas, a través de catálogos, a través de colecciones en los museos y a través de enciclopedias y diccionarios».


A partir de los fondos del Centre de Documentació de la Panera hemos hecho una selección de publicaciones que contienen listas, enumeraciones de cosas, de ideas, de cantidades, de acciones…; todas ellas, confeccionadas por sus creadores con propósitos diversos, pero muy determinados.


El ser humano siempre ha tenido la necesidad de confeccionar listas, de clasificar, en cierto modo quizás para poner orden al caos. En realidad, es una consecuencia de la obsesión del hombre por tenerlo todo bajo control. Las listas resultantes nos reflejan el ansia del hombre por ordenar un mundo desordenado y caótico. Un deseo que es intrínseco a la propia naturaleza humana, y que encuentra en la sistematización y en la clasificación un pequeño refugio temporal ante el caos que lo rodea.


Podríamos decir que clasificar y ordenar son estrategias que utiliza el ser humano para comprender la complejidad de la realidad y, al mismo tiempo, otorgarle cierta apariencia más lógica.


Hay listas prácticas de nuestro entorno cotidiano, como la lista de la compra, la lista de invitados, el catálogo de una biblioteca, un testamento…; pero también existen listas poéticas, donde lo que se nombra no tiene por qué existir necesariamente, como una lista de criaturas míticas, de seres fantásticos, o una lista de superpoderes. Sin embargo, sucede que a veces las listas prácticas se pueden leer como poéticas, y en realidad lo que las distingue quizás sea únicamente la intención con la que las contemplamos.


Con frecuencia se piensa en las listas como algo aburrido, pero ¿quién no sucumbió alguna vez al encanto de una lista?


Contenidos:


Ignasi Aballí
Listados, 2011
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
22 x 30 cm


Caterina Almirall, Miquel Garcia i Antonia del Rio
Los Rechazados, 2014
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
17 x 23 cm


Iñaki Álvarez
Trucs que surten malament, 2007
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
15 × 21 cm


Erick Beltrán
Nothing but the truth, 2003
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
29.5 × 41.5 cm


Dora Garcia
100 obras de arte imposibles, 2003
Póster
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
100 x 70 cm


Ana García-Pineda
Máquinas y maquinaciones, 2008
Libro
Impresión offset sobre papel (4 + 4)
15 × 21 cm


Daniel Jacoby
Traducción recursiva de titulares, 2008
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
15 x 21 cm


On Kawara
247 mois/247 jours, 1993
Libro-objeto
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
30,8 x 23,7 x 9 cm


Miguel Noguera
Mejor que vivir, 2014
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
17 × 21 cm


Javier Peñafiel i Àlex Gifreu
Violencia sostenible, 2003
Póster
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
41 × 60 cm


Manuel Saiz
101 excusas. Cómo se legitima el arte, 2009
Libro
Impresión offset sobre papel (1 + 1)
10,5 × 15 cm


Tornar a l'index d'exposicions